Home » เชลยบาป / Ransom (Highlands Lairds, #2) by Julie Garwood
เชลยบาป / Ransom (Highlands Lairds, #2) Julie Garwood

เชลยบาป / Ransom (Highlands Lairds, #2)

Julie Garwood

Published
ISBN :
767 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือบารอนอัลฟอรดผูโหดรายสังหารบิดาของเธอและทำลายครอบครัวของเธอจนยอยยับ จิลเลียนยังเปนแคเดกนอยไรเดียงสา อัลฟอรดตังใจเดดเดียวทีจะคนหาหีบเพชรลำคาเพือนำไปถวายแกกษัตริยจอหน แตมันกหลุดรอดเงือมมือเขาไป และหายสาบสูญไปกวาหนึงทศวรรษบัดนีจิลเลียนเติบโตเปMoreเมื่อบารอนอัลฟอร์ดผู้โหดร้ายสังหารบิดาของเธอและทำลายครอบครัวของเธอจนย่อยยับ จิลเลี่ยนยังเป็นแค่เด็กน้อยไร้เดียงสา อัลฟอร์ดตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะค้นหาหีบเพชรล้ำค่าเพื่อนำไปถวายแก่กษัตริย์จอห์น แต่มันก็หลุดรอดเงื้อมมือเขาไป และหายสาบสูญไปกว่าหนึ่งทศวรรษบัดนี้จิลเลี่ยนเติบโตเป็นสาวแสนสวยและหล่อหลอมชีวิตใหม่ของตัวเองขึ้นมา เธอพบกุญแจที่จะแก้ไขปัญหาในอดีตในตัวหัวหน้าเผ่าชาวสก็อตรูปหล่อที่ชื่อโบ รดิค บุชาแนน และเรมเซย์ ซินแคลร์ เมื่อมีนักรบชาวสกอตผู้กล้าหาญคอยช่วยเหลือ จิลเลี่ยนก็ได้ต่อสู้กับบารอนผู้ไร้ศีลธรรมเพื่อเรียกชื่อเสียงของบิดากลับคืนในที่สุด และเมื่อมีนักรบผู้ทรงอำนาจเคียงข้างจิลเลี่ยนก็ได้พบว่า ความปรารถนาสามารถเป็นอาวุธในการเอาชนะความรักที่เธอใฝ่ฝัน